DAKU International GmbH, gegründet 2003, ist eine polnische Kapitalgesellschaft, die im ganzen Land aktiv ist. Unser Kerngeschäft ist der Handel mit:

  • Getreide,
  • Raps,
  • Futtermitteln.

Daku International Sp. z o . o.
Polska // 00-710 Warszawa
ul.Idzikowskiego 16
tel.: +48 22 550 04 22
fax: +48 22 550 04 38


Magazyn Dobiegniew
Polska // 66-520 Dobiegniew
ul. Leśna 8
tel.: +48 95 761 10 18,
fax: +48 95 761 19 82

Strategia podatkowa

There are no translations available.


INFORMACJA O REALIZOWANEJ

STRATEGII PODATKOWEJ


Spółki DAKU International Sp. z o.o.


za rok podatkowy trwający

od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.


WSTĘP I OPIS SPÓŁKI


Spółka DAKU International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludwika Idzikowskiego 16 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000156618, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5252257847, REGON 015383038, (dalej „Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1406, z późn. zm.) publikuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok rozpoczynający się dnia 1 lipca 2022 r., a kończący się dnia 30 czerwca 2023 r. (dalej „Sprawozdanie”)

Spółka DAKU International Sp. z o.o. jest spółką z polskim kapitałem. Działa na rynku zbożowo-paszowym w Polsce od wiosny 2003 roku, kiedy to po rejestracji spółki zostały zawarte i zrealizowane pierwsze kontrakty.

Przedmiotem działalności Spółki jest import/export zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, pszenżyto), surowców do produkcji pasz (strączkowe, śruta rzepakowa), i oleistych (rzepak, soja) oraz handel tymi surowcami na rynku krajowym. Zakup i sprzedaż zbóż Spółka prowadzi w oparciu o kontrakty spotowe jak również kontrakty terminowe. Współpracuje z największymi wytwórniami pasz, młynami, olejarniami i słodowniami.

Spółka posiada własny elewator zbożowy w Dobiegniewie (ul Leśna 8, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie), który bardzo dobrze służy miejscowym rolnikom. Dzięki własnemu magazynowi Spółka prowadzi działalność handlową zaopatrując rolników w środki do produkcji rolnej.

DAKU International Sp. z o.o. jest firmą dobrze znaną i cenioną. Zawdzięcza to pełnemu przestrzeganiu zobowiązań zawartych w kontraktach z partnerami. Uzyskany certyfikat GMP+ pozwala Spółce na bezpieczny handel materiałami paszowymi, dzięki czemu spełnia najważniejsze wymogi dotyczące sprzedawanego towaru.CEL STRATEGII PODATKOWEJ


Celem strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę DAKU International Sp. z o.o. jest:

1) ostrożne zarządzanie ryzykiem podatkowym,

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji prawa podatkowego związanego z działalnością,

3) przestrzeganie pozostałych obowiązków formalnoprawnych na terytorium Polski i terytorium innych krajów,

4) rzetelna ocena wiarygodności kontrahentów i partnerów biznesowych,

5) utrzymywanie właściwych relacji z organami podatkowymi i instytucjami zewnętrznymiINFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROCESACH I PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE


Spółka DAKU International Sp. z o.o. posiada procesy i procedury umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających w przepisów prawa podatkowego ma Zarząd Spółki. Realizacja tych obowiązków należy do Działu Księgowości, który jest odpowiedzialny m. in. za składanie deklaracji oraz informacji podatkowych do właściwych organów podatkowych i zapłatę wymaganego podatku w terminie. Aby sprostać częstym zmianom podatkowym pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje i pogłębiają wiedzę uczestnicząc w dostępnych kursach i szkoleniach.

Dokumenty związane z kalkulacjami i deklaracjami podatkowymi są przez Spółkę archiwizowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


Zarządzanie wykonywaniem w/w obowiązków jak również minimalizacja ryzyka podatkowego realizowane jest poprzez stosowanie odpowiednich procedur w Spółce takich jak:

- prawidłowy obieg dokumentów finansowo - księgowych – rzetelne sprawdzenie każdego dokumentu pod kątem formalno – rachunkowym, odpowiednie dokumentowanie przeprowadzonych transakcji, podpis osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie dokumentu do płatności,

- dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów i płatności za dostarczone towary i wykonywane usługi – sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności kontrahenta, status podatnika VAT, figurowanie podatnika w systemie VIES, występowanie rachunku bankowego na białej liście, płatności zgodne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

- dochowanie należytej staranności w zakresie podatku VAT, CIT, PIT – prawidłowe odliczenie podatku, bezpieczeństwo zawieranych transakcji,INFORMACJA O STOSOWANYCH DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJII SKARBOWEJ


W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 01 lipca 2022 r. a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka DAKU International Sp. z o.o nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86A § 1 PKT 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI KTÓRYCH DOTYCZĄ


Spółka DAKU International Sp. z o.o. podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i terminowego wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2022 r., a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka realizowała następujące obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8

2) złożenie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT – ST

  • w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) złożenie informacji o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11

2) złożenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R i PIT-8AR

  • w zakresie podatku od towarów i usług:

1) złożenie jednolitych plików kontrolnych deklaracji VAT – 7

2) złożenie informacji podsumowujących – VAT – UE

3) złożenie niezbędnych korekt JPK, VAT – 7, VAT-UE

  • w zakresie podatku od nieruchomości:

1) złożenie deklaracji podatku od nieruchomości – DN-1


W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2022 r., a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka nie przekazała Szefowi Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej.INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ LUB WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ


W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2022 r., a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka DAKU International Sp. z o.o nie występowała z wnioskami o wydanie:

- ogólnej interpretacji podatkowej

- indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

- wiążącej informacji stawkowej

- wiążącej informacji akcyzowejINFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT. 4, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIAICH RESTRUKTURYZACYJNYCH


W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2022 r., a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka DAKU International Sp. z o.o. nie prowadziła żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

W roku podatkowym, za który sporządzana jest niniejsza informacja Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki, ani tez nie planuje podejmowania takich działań.INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ


W roku podatkowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2022 r., a kończącym się dnia 30 czerwca 2023 r. Spółka DAKU International Sp. z o.o. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 updop i na podstawie art. 23v ust .2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.